FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

„Za spójną infrastrukturę uznaje się takie elementy infrastruktury, które wpisują się w koncepcję nowego produktu sieciowego.” Proszę o rozszerzenie ww. zdania, co rozumiane pod hasłem „Za spójną infrastrukturę uznaje się takie elementy infrastruktury” oraz „NOWEGO produktu sieciowego”.?

Odpowiedź

Wskazane w pytaniu definicje „spójnej infrastruktury” oraz „produktu sieciowego” zostały określone w opisie kryterium merytorycznego nr 6 „Typ projektu zgodny z celami i zasadami poddziałania określonymi w SZOOP”.

Zgodnie z opisem kryterium każdy projekt w ramach poddziałania 1.3.2 POPW musi obejmować łącznie:

  • ­   inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
  • ­   rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych,
  • ­   opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania ww. standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.

Za spójną infrastrukturę uznaje się takie elementy infrastruktury, które wpisują się w koncepcję nowego produktu sieciowego.

Poprzez produkt sieciowy rozumie się gotową do sprzedaży spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę) produktu.

Powyższe zagadnienia należy również uwzględnić w kontekście oceny kryterium merytorycznego nr 5 „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione”.

„Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w odniesieniu do zaplanowanych przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności wnioskodawcy oraz członków konsorcjum.

W ramach kryterium ocenia się, czy wydatki są zgodne z kategoriami wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania określonymi w Regulaminie konkursu.

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne dla osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i bezpośrednio związane z realizacją działań w nim przewidzianych. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.”

W zakresie „nowości produktu sieciowego” należy przyjąć, że w ramach projektów zgłaszanych w konkursie nr 3 powstaje zawsze nowy produkt jako efekt kooperacji co najmniej 3 MŚP.

Powyższe jest istotne ze względu na opis kryterium merytorycznego nr 7 „Innowacyjność produktu”:

„Ocenie podlega, czy projekt dotyczy innowacji produktowej.

Do oceny kryterium przyjmuje się definicję innowacji określoną w podręczniku OECD „Podręcznik Oslo”, zgodnie z którą przez innowację należy rozumieć wprowadzenie do praktyki w gospodarce nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (wyrobu lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji.

Mając na względzie realizację celów i osiągnięcie wskaźników przewidzianych w POPW, dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który dotyczy innowacji produktowej.

W ramach poddziałania będą wspierane projekty innowacyjne co najmniej na skalę krajową (Polski), natomiast premiowane będą projekty dotyczące innowacji na skalę europejską (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz EFTA) tzn. produkt posiada nowe cechy i funkcjonalności w porównaniu do produktów dostępnych na rynku europejskim (rynki krajów członkowskich Unii Europejskiej i EFTA).

Nowe cechy produktu, niepowodujące zmiany przydatności użytkowej produktu, niezauważalne przez odbiorcę produktu oraz nieprzesądzające o jego konkurencyjności, nie będą stanowiły podstawy do uznania kryterium za spełnione. Wówczas tylko „formalnie” produkt jest znacząco zmieniony.

Ocenie podlegają cechy nowego produktu w oparciu o informacje przedstawione we wniosku.

Produkt charakteryzuje się nowością ze względu na posiadane przez niego nowe cechy i funkcjonalności, które mają znaczenie dla odbiorców produktu oraz wyróżniają go w stosunku do produktów konkurencyjnych …”