FAQ

Wpis
Opublikowano 17.05.2017

Pytanie

Jak stosuje się regułę ze strony 13 z pktu 8 czyli: „Wymagane jest, aby minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowanych projektu wynosił:

1) 30% - w przypadku wnioskodawcy;

2) 1% dla każdego z pozostałych członków konsorcjum” – czy to dotyczy to wkładu wyłącznie ze tzw. środków własnych a nie np. Pożyczek, kredytów i udziałów innych podmiotów?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 5 do Regulaminu konkursu Wzór umowy o dofinansowanie §1 ust. 26) przez wkład własny należy rozumieć:

„środki finansowe i nakłady zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostaną Beneficjentowi przekazane, jako dofinansowanie (różnica między kwotą wydatków kwalifikowalnych a kwotą dofinansowania przekazaną Beneficjentowi)”.

Powyższa definicja wkładu własnego dotyczy wszystkich środków stanowiących źródło sfinansowania kosztów kwalifikowanych (bez części przekazanej w ramach projektu jako dofinansowanie) niezależnie od ich formy (środki własne przedsiębiorcy, środki pozyskane w formie kredytu, pożyczki itp.).

Udział finansowy Lidera/członka konsorcjum we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu musi zostać faktycznie poniesiony np. na roboty budowlane, środki trwałe czy inne, które następnie będą stanowiły własność danego Lidera/członka konsorcjum ponoszącego te wydatki.