FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

Czy przy określaniu statusu MSP można posługiwać się kwalifikatorem MSP ? Czy jest on dostępny na stronach PARP ?

Odpowiedź

Posługiwanie się kwalifikatorem MŚP może być pomocne przy określaniu statusu poszczególnych podmiotów ubiegających się o dofinansowanie. Nie jest natomiast gwarantem poprawności oceny konkretnego przypadku. W celu określenia statusu MŚP prowadzona niezbędna jest szczegółowa analiza poszczególnych członków konsorcjum. Ze zgromadzonych dotychczas doświadczeń wynika, że niejednokrotnie proces ten wymaga dostarczenia dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.

 

Dlatego posługiwanie się kwalifikatorem może być pomocne tylko pod warunkiem właściwego stosowania instrukcji wypełniania oświadczenia MŚP, która jest załącznikiem do samego oświadczenia.
Kwalifikator dostępny jest na stronie http://kwalifikator.een.org.pl/

W związku z tym, że Lider konsorcjum oraz pozostali członkowie konsorcjum deklarują status MŚP we wniosku o dofinansowanie w części II i VI wniosku o dofinansowanie, status należy określić zgodnie z definicją MŚP zawartą w załączniku nr I do Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.
Pełne oświadczenie o statusie MŚP przedsiębiorcy składają, jeżeli wniosek zostanie oceniony pozytywnie, na etapie składania dokumentów do podpisania umowy.

W celu właściwego określenia statusu MŚP należy:
‒ szczegółowo zapoznać się z instrukcją wypełniania oświadczenia MŚP, która jest załącznikiem do samego oświadczenia;
‒ zapoznać się z zapisami Poradnika dla użytkowników dotyczący definicji MŚP wydany przez Komisję Europejską dostępnego pod adresem: http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/15582/attachments/1/translations/pl/renditions/pdf
‒ dokonać analizy powiązań łączących poszczególne podmioty wykorzystując przy tym dostępne serwisy informacji o powiązaniach osobowych i kapitałowych podmiotów.

Biorąc pod uwagę kryterium formalne – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania.” należy pamiętać o warunku zawartym w opisie kryterium:
„Co najmniej 1 MŚP z 3 ponoszących najwyższe wydatki w ramach projektu to podmiot, który nie jest powiązany z pozostałą dwójką w myśl art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014 obejmującego przedsiębiorstwa rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu”.
Niespełnienie powyższego warunku dyskwalifikuje projekt, co będzie przedmiotem weryfikacji przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.