FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

Czy kupując ziemię, na której znajduję się hotel oraz drugi budynek rekreacyjny, koszty ziemi traktujemy jako wydatek noclegowy? Czy jest możliwość rozdzielenia tych kosztów tj. na ziemię na której jest hotel oraz pozostałą ziemię?

Odpowiedź

 

W Regulaminie konkursu nr 3 w §4 Przedmiot konkursu w ust. 9 zawarto opis dotyczący miejsc noclegowych:
„Za infrastrukturę noclegową, o której mowa w ust. 6 uznaje się wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe - w tym zakup nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie miejsc noclegowych (np. pole kempingowe, kamperowe, namiotowe), budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych oraz zakup środków trwałych (np. łodzi i kamperów), w których znajdują się miejsca noclegowe/miejsca do spania.”

Powyższą definicję należy rozumieć szeroko, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży turystycznej.

Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości, niezależnie od tego, że tylko część obiektu dotyczy bezpośrednio miejsc noclegowych. Wydatki przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.

Biorąc powyższe od uwagę, w przypadku wystąpienia w ramach jednego projektu większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami noclegowymi.

Jeżeli na planowanej do zakupu nieruchomości znajdują się budynki o różnym przeznaczeniu, to zakładając, że wszystkie służą realizacji projektu to do limitu 15 % powinny zostać wliczone tylko wydatki związane z budynkami posiadającymi funkcję noclegową. Należy również mieć na uwadze, że dokonane szacunki powinny być precyzyjne i wiarygodne oraz poparte wyliczeniami wnioskodawcy wraz ze wskazaniem przyjętej metodologii wyliczeń. Na etapie późniejszym możliwość wyliczenia kosztu (części gruntu, budynków) związanego z miejscami noclegowymi powinna być możliwa w oparciu o przedstawiony operat szacunkowy nieruchomości.

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia wiarygodnych informacji na temat sposobu dokonania wyliczeń zarówno we wniosku o dofinansowanie jak i spotkaniu na Panelu Ekspertów.

Ponadto należy pamiętać, że wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane z projektem.
Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.