FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

W ramach projektu istniejąca stacja narciarska zamierza zdywersyfikować swoją działalność i w porozumieniu z pozostałymi Konsorcjantami wprowadzi nowy produkt sieciowy składający się z 3 elementów, np. spa, basen i lodowisko. Czy w ramach projektu można ponosić koszty związane z obecnie prowadzoną działalnością, np. zakup nart? I czy w ramach analizy finansowej należy uwzględniać możliwość oferowania pakietów łączących narty z basenem? czy jedynie pakiety podstawowe?

Odpowiedź

 

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności prowadzenie stacji narciarskiej (wyciągu narciarskiego) mieści się w Sekcji H - Transport i gospodarka magazynowa, Dział 49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy, 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany: „działalność kolejek linowych naziemnych, kolejek linowych, wyciągów orczykowych i wyciągów narciarskich pod warunkiem, że nie są częścią miejskiego lub podmiejskiego systemu komunikacji”.

Na podstawie dokumentu opublikowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w lipcu 2015 r. pt. "Opracowanie dotyczące rodzajów działalności gospodarczej wykluczonych z możliwości ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, wynikających z zakresu udzielania pomocy publicznej w określonych sektorach działalności gospodarczej w ramach zidentyfikowanego rodzaju pomocy publicznej", który również ma zastosowanie w poddziałaniu 1.3.2 POPW, powyższa działalność została wskazana jako działalność wykluczona z możliwości udzielenia pomocy publicznej.

Powyższy dokument można znaleźć tutaj

Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”.

Rozporządzenie nr 651/2014 określa działalności, w których nie jest możliwe udzielanie pomocy w określonych obszarach działalności, w tym m.in. działalności w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury.

Przy analizie projektu (jego zakresu rzeczowego) przede wszystkim należy sprawdzić jakiego rodzaju działalności dotyczy przedsięwzięcie, na realizację którego wnioskuje o wparcie dany podmiot.

Jeżeli jest to przedsięwzięcie, które zgodnie z prawem unijnym dotyczącym pomocy publicznej, nie podlega ograniczeniom, wówczas wsparcie takie może być udzielone, pomimo że jego beneficjent prowadzi działalność wykluczoną z możliwości ubiegania się o wsparcie. W takiej sytuacji należy zapewnić, że istnieje możliwość rozdzielenia działalności lub wyodrębnienie kosztów w taki sposób, że działalność w wyłączonych sektorach nie odniesie korzyści z pomocy przyznanej zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Podsumowując w opisanym w pytaniu przypadku nie ma możliwości realizacji projektu obejmującego działalność wykluczoną, tym samym nie ma możliwości finansowania kosztów zakupu nart.