FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

Czy Instytucja dopuszcza kwalifikowalność wydatku związanego z budową budynku gdzie mieścić się będą oddziały Szpitalne. Nadmieniamy, że NIE są to usługi znajdujące się w PKD w dziale 55 Zakwaterowanie tylko usługi związane z leczeniem, poprawą stanu zdrowia. W wyniku realizacji projektu świadczone będą usługi znajdujące się w dziale 86 PKD.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów, ust. 6 pkt. 3)

„maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z miejscami noclegowymi nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych”.

Biorąc powyższe po uwagę miejsca noclegowe mogą stanowić koszt kwalifikowany jednak w wysokości nie większej niż ww. limit odnoszący się do całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu.

W Regulaminie konkursu nr 3 w §4 Przedmiot konkursu w ust. 9 zawarto opis dotyczący miejsc noclegowych:

„Za infrastrukturę noclegową, o której mowa w ust. 6 uznaje się wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe - w tym zakup nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie miejsc noclegowych (np. pole kempingowe, kamperowe, namiotowe), budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych oraz zakup środków trwałych (np. łodzi i kamperów), w których znajdują się miejsca noclegowe/miejsca do spania.”

Powyższą definicję należy rozumieć szeroko, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży turystycznej.

Koszty budowy nieruchomości związanej z miejscami noclegowymi powinny być wliczane do limitu 15% w całości, niezależnie od tego, że tylko część obiektu dotyczy bezpośrednio miejsc noclegowych. Wydatki przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.

Pytania dotyczące miejsc noclegowych w branży Ochrona Zdrowia już wcześniej wystąpiły. Polecamy zapoznanie się z odpowiedziami na pytania z konkursu nr 1 i konkursu nr 2