FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

Wnioskodawca planuje inwestycję infrastrukturalną na terenie, na którym nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Posiada już pozwolenie na budowę i potwierdzenie z gminy dotyczące braku negatywnego wpływu inwestycji na środowisko. Czy sytuacja w której opinia z Gminy wydana jest z datą późniejszą niż pozwolenie na budowę może być uznana przez oceniających za nieprawidłową i czy może przy przyczyną odrzucenia wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź


Na etapie składania wniosku o dofinansowanie brak jest wymogu przedstawiania dokumentacji związanej z wpływem inwestycji na środowisko. Nie stanowi ona podstawy do oceny wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie z kryteriami oceny formalnej i merytorycznej.

Zgodnie z Załącznikiem nr 6 Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy, po pozytywnej ocenie merytorycznej, w przypadku rekomendowania projektu do wsparcia, przed zawarciem umowy o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć m.in. dokument „Analiza zgodności projektu z polityką ochrony środowiska”.
Załączniki do formularza nie są wymagane na etapie podpisywania umowy, ale stanowią podstawę do wypełnienia ww. dokumentu, a także całość dokumentacji środowiskowej będzie musiała być udostępniona w przypadku żądania Instytucji Pośredniczącej, Zarządzającej lub innej uprawnionej instytucji w trakcie kontroli, w tym na miejscu realizacji projektu.