FAQ

Wpis
Opublikowano 25.05.2017

Pytanie

Czy kosztorysy inwestorskie (w przypadku projektów infrastrukturalnych) są wymagane? Jeżeli tak to na jakim etapie? Jeżeli tak to czy muszą to być szczegółowe KNRy czy kosztorysy uproszczone?

Odpowiedź

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie brak jest wymogu przedstawiania Kosztorysów inwestorskich.Należy mieć na uwadze, że w ramach kryterium merytorycznego nr 5 „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.” badane jest czy wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem są kwalifikowalne, uzasadnione i racjonalne w odniesieniu do zaplanowanych przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania.
Działania zaplanowane w ramach projektu muszą być odpowiednie do skali i rodzaju działalności wnioskodawcy oraz członków konsorcjum.

Kwalifikowalność wydatków oceniana jest w odniesieniu do kategorii wydatków kwalifikowalnych dla poddziałania określonych w Regulaminie konkursu.
Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne dla osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i bezpośrednio związane z realizacją działań w nim przewidzianych. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.
Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.
Dopuszcza się dokonywanie przez oceniających korekty wydatków kwalifikowalnych zgodnie z Regulaminem Konkursu. W przypadku, gdy dokonanie korekty spowodowałoby przekroczenie maksymalnego progu procentowego możliwej korekty określonego w Regulaminie konkursu albo w przypadku braku zgody wnioskodawcy na dokonanie rekomendowanej przez Komisję Oceny Projektów zmiany lub braku odpowiedzi wnioskodawcy we wskazanym terminie, kryterium uznaje się za niespełnione.
W przypadku, gdy korekta wydatków spowoduje przekroczenie lub niespełnienie innych limitów/progów procentowych obowiązujących dla poddziałania kryterium uznaje się za niespełnione.

Wspomniane w pytaniu kosztorysy inwestorskie mogą stanowić jeden z dokumentów potwierdzających rzetelność przy określaniu wysokości kosztów w zaplanowanych zadań, a tym samym stanowić podstawę do wyjaśnień przy wątpliwościach w tym zakresie ekspertów oceniających projekt.
Stanowić one będą również podstawę oszacowania wartości zamówienia przy prowadzonych postępowaniach w celu wyłonienia wykonawcy. Dokumentacja dotycząca zrealizowanych zamówień jest weryfikowana w trakcie realizacji projektu m.in. na etapie wniosków o płatność lub też podczas kontroli projektu na miejscu.