FAQ

Wpis
Opublikowano 29.05.2017

Pytanie

Czy projekt może być realizowany przez MŚP działające na terytorium jednego województwa?

Odpowiedź

Projekt może być realizowany przez MŚP działające na terytorium jednego województwa. Wymagane jest, aby działalność gospodarcza podmiotów tworzących konsorcjum była prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Należy przy tym wziąć pod uwagę, że miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie). Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie te miejsca muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej.

W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania (w zakresie kwalifikowalności istotna będzie lokalizacja na terytorium co najmniej jednego z województw makroregionu Polski Wschodniej).