FAQ

Wpis
Opublikowano 29.05.2017

Pytanie

Czy w ramach kosztu usług doradczych można zaliczyć tworzenie aplikacji?

Odpowiedź

Zgodnie z Regulaminem konkursu, §4 Przedmiot konkursu, ust. 7

„Każdy projekt obejmuje łącznie:

1) inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych;

2) rozwój aplikacji i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych;

3) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek.”

Wyżej wymieniony element projektu, tj. rozwój aplikacji i usług opartych na TIK, został ujęty w ramach kosztów realizacji inwestycji początkowej Regulamin konkursu, §5 Zasady finansowania projektów, ust. 3, pkt. 1 d) „nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu …”

Rozwój aplikacji może być finansowany jedynie w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej ze względu na zapisy Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów, ust. 7:

„W przypadku kosztów, o których mowa w:

1) ust. 3 pkt 1 maksymalną intensywność pomocy określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020, (…)”

Pomoc na usługi doradcze na rzecz MŚP udzielana zgodnie z przepisami rozdziału I, art. 18 rozdziału III oraz rozdziału IV rozporządzenia KE nr 651/2014 dotyczy kosztów określonych w Regulaminie konkursu, §5 Zasady finansowania projektów, ust. 3 pkt 2 i 3.