FAQ

Wpis
Opublikowano 29.05.2017

Pytanie

Jak rozliczać usługi dla wszystkich członków konsorcjum np. usługi szkoleniowe?

Chcemy aby każdy konsorcjant ponosił proporcjonalnie wydatki ale jak wtedy rozliczyć takie usługi?

Czy każda firma robi oddzielnie przetarg czy też takie przetargi robi tylko Lider?

Odpowiedź

Instytucja Pośrednicząca nie wydała szczegółowych wytycznych w niniejszym zakresie.

Niemniej jednak zamówienie na usługi szkoleniowe może zostać zrealizowane przez jeden podmiot np. Lidera konsorcjum, który występował będzie w roli podmiotu, który przeprowadzi postępowanie na rzecz swoją oraz podmiotów tworzących konsorcjum. W wyniku postępowania zawarta zostałaby wspólna umowa określająca potrzeby szkoleniowe poszczególnych podmiotów, gdzie wskazany zostanie sposób realizacji zamówienia oraz wytyczne co do wystawiania faktur za usługę na poszczególne podmioty będące odbiorcą usługi. Takie rozwiązanie pozwoli na realizację usługi w ramach jednego zamówienia a jednocześnie pozwoli na przejrzyste przyporządkowanie kosztów do poszczególnych członków konsorcjum.

Możliwe jest również przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy z poziomu każdego członka konsorcjum z osobna, należy jednak wtedy pamiętać, że w celu określenia wartości zamówienia, które będzie determinowało sposób jego przeprowadzenia należy zsumować wszystkie wydatki z poziomu każdego członka konsorcjum.