FAQ

Wpis
Opublikowano 29.05.2017

Pytanie

,,W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac". Czy kiedy rozbudowujemy dom to aktywa od których będziemy obliczać to 200% to jedynie część budynku który teraz stoi czy także działka na której stoi budynek?

 

Odpowiedź

 

Powyższa zasada regulująca, że „W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowalne muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac” odnosi się do aktywów wykazywanych przez wnioskodawcę w arkuszu E1 części A.I i A.II załącznika do wniosku o dofinansowanie „Tabele finansowe - Sytuacja finansowa oraz jej prognoza”, które zostaną ponownie wykorzystane. Dane te powinny być tożsame z danymi zawartymi w sprawozdaniach finansowych o ile podmiot (dany konsorcjant) jest zobligowany do ich sporządzania w myśl ustawy o rachunkowości.

Należy podkreślić, że zasada ta odnosi się nie ogólnie do aktywów, tylko do aktywów, które zostaną ponownie wykorzystane, czyli będą faktycznie wykorzystywane w nowego rodzaju (po dywersyfikacji) działalności gospodarczej danego konsorcjanta.

Kategoria A.II, o której wspomniano powyżej obejmuje m.in. grunty.

Dodatkowo w załączniku składanym wraz z wnioskiem o dofinansowanie Charakterystyka inwestycji początkowej, w przypadku wskazania rodzaju inwestycji początkowej jako dywersyfikację produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie należy wskazać składniki majątku ponownie wykorzystane wraz ze wskazaniem ich wartości oraz uzasadnić przy tym spełnienie niniejszej reguły.