FAQ

Wpis
Opublikowano 29.05.2017

Pytanie

W jaki sposób należy wyliczyć wymagany 1% minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych członka konsorcjum?

Odpowiedź

Minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu dla członka konsorcjum (podobnie jak 30% dla Lidera konsorcjum) należy wyliczyć w odniesieniu do całkowitego kosztu kwalifikowalnego projektu.

Wkład własny danego konsorcjanta będzie różnicą pomiędzy ponoszonymi przez niego wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu a wnioskowanym przez niego dofinansowaniem.

Posługując się przykładem:

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania 7 000 000,00 zł

Co daje kwotę 3 000 000,00 zł wkładu własnego ogółem dla projektu.

Aby spełniony został warunek minimalnego udziału finansowego w wysokości 1% przed danego konsorcjanta jego wkład własny powinien wynosić 3 000 000,00 * 1% = 30 000,00 zł.

Oznacza to również, że aby wkład własny konsorcjanta wynosił 30 000,00 zł to przy dofinansowaniu na poziomie 70% jego inwestycja powinna opiewać na kwotę minimum 100 000,00 zł.