FAQ

Wpis
Opublikowano 29.05.2017

Pytanie

Jednym ze wspólnych obszarów inteligentnych specjalizacji jest energetyka odnawialna, czy można składać wniosek z tej dziedziny, jeśli sektor wytwarzania energii jest wykluczony na podstawie art. 13 rozp 651/2014 ?

Odpowiedź

Nie. Jeżeli dana dziedzina występuje w ramach wspólnych obszarów inteligentnych specjalizacji dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej to projekt zostanie oceniony negatywnie jeżeli jednocześnie przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW.

Weryfikacji w tym przypadku w oparciu o przyjęte kryteria podlega, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie §4 oraz §20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

We wskazanym §20 Rozporządzenia zapisano, że „Regionalna pomoc inwestycyjna nie może być udzielana w przypadkach określonych w art. 13 rozporządzenia nr 651/2014.”