FAQ

Wpis
Opublikowano 31.05.2017

Pytanie

Czy członkiem konsorcjum może być osoba zarejestrowana jako Rolnik? W konsorcjum jest 7 podmiotów, w tym jedna spółka oraz pięć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą - czyli kryterium, że w konsorcjum jest przynajmniej 3 przedsiębiorców pozostaje zachowane. Rolnik prowadzi działalność związaną z końmi (ma swoją stadninę, ujeżdżalnie itp.) oraz ma gospodarstwo agroturystyczne - jego działania są związane z projektem i doskonale się w niego wpasowują.

 

Odpowiedź

 

Grupą docelową w poddziałaniu 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa i tylko takie podmioty mogą tworzyć konsorcjum, niezależnie od ich liczby.

Według Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, Załącznik I, Artykuł 1 Przedsiębiorstwo:

„Za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub stowarzyszenia prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020, Rozdział 3 Słowniczek pojęć, pkt 18 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa to:

„mikroprzedsiębiorstwo, małe i średnie przedsiębiorstwa w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r uznającego rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)”

Jeśli rolnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru i ma status MŚP, może wziąć udział w projekcie jako członek konsorcjum.