FAQ

Wpis
Opublikowano 31.05.2017

Pytanie

Pytanie dotyczy kwestii dopuszczalności uznania jako wydatki kwalifikowalne wydatków inwestycyjnych związanych z budową i wyposażeniem obiektu (…) w którym to Centrum (…) nie będzie miejsc noclegowych. Pozwolenie na budowę Centrum zostanie wydane w oparciu o decyzję o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pn. "rozbudowa, przebudowa istniejącego budynku hotelowego". Sam budynek Centrum zostanie wybudowany w ten sposób, że faktycznie będzie przylegał "ściana do ściany" do już istniejącego hotelu, jednakże technicznie, organizacyjnie i funkcjonalnie będzie oddzielnym budynkiem z niezależnym wejściem, niezależnym systemem ogrzewania od istniejącego hotelu. Czy w powyższej sytuacji, skoro w przedmiotowej inwestycji początkowej konsorcjant (lider) żadnych miejsc noclegowych nie przewidział, wydatki inwestycyjne zaplanowane na budowę i wyposażenie Centrum oraz rozliczane na podstawie paragrafu 5 ust. 3 pkt 1 lit. a-c) Regulaminu Konkursu nr 3 zostaną uznane jako wydatki kwalifikowalne niezwiązane z miejscami noclegowymi w rozumieniu paragrafu 5 ust. 6 pkt 3), a tym samym nie zostaną objęte limitem 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych?

 

Odpowiedź

 

W Regulaminie konkursu nr 3 w §4 Przedmiot konkursu w ust. 9 zawarto opis dotyczący miejsc noclegowych:

„Za infrastrukturę noclegową, o której mowa w ust. 6 uznaje się wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe - w tym zakup nieruchomości z przeznaczeniem na utworzenie miejsc noclegowych (np. pole kempingowe, kamperowe, namiotowe), budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych oraz zakup środków trwałych (np. łodzi i kamperów), w których znajdują się miejsca noclegowe/miejsca do spania.”

Powyższą definicję należy rozumieć szeroko, bez zawężania tego pojęcia jedynie do branży turystycznej.

Przy określaniu zakresu, jakiego dotyczy pozwolenie na budowę należy posługiwać się definicjami (m.in. obiektu budowlanego) wynikającymi z Ustawy dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.)

Jeśli wskazane w pytaniu Centrum będzie częścią obiektu związanego z miejscami noclegowymi, należy je traktować jako jeden obiekt, a koszty budowy powinny być wliczone do limitu 15% w całości, niezależnie od tego, że tylko część obiektu dotyczy bezpośrednio miejsc noclegowych. Wydatki przekraczające wskazany próg będą wydatkami niekwalifikowalnymi.

W przypadku budowy w ramach jednego projektu większej liczby odrębnych obiektów niezależnych od siebie pod względem użytkowym i funkcjonalnym, do ww. limitu 15% wszystkich wydatków kwalifikowanych wliczamy tylko koszty obiektu związanego z miejscami noclegowymi.