FAQ

Wpis
Opublikowano 31.05.2017

Pytanie

Jak należy rozumieć punkt 6 Regulaminu do Poddziałania 1.3.2 - Paragraf 5 punkt 6 3) maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z miejscami noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Czy wydatki inwestycyjne mogą być związane z miejscami noclegowymi? Wbrew paragrafowi 4 Punkt 6 i 9 ?

Odpowiedź

We wskazanych w pytaniu zapisach Regulaminu konkursu nie ma sprzeczności.

Zapis Regulaminu konkursu §4 Przedmiot konkursu ust. 6 mówi, że:

„Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.”

Ust. 9

‘Za infrastrukturę noclegową, o której mowa w ust. 6 uznaje się wydatki inwestycyjne związane z inwestycją w obiekt, z którym związane są miejsca noclegowe - w tym zakup nieruchomości z przeznaczeniem na

utworzenie miejsc noclegowych (np. pole kempingowe, kamperowe, namiotowe), budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie miejsc noclegowych oraz zakup środków trwałych (np. łodzi i kamperów), w których znajdują się miejsca noclegowe/miejsca do spania.”

Natomiast w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów ust. 6 określono, że:

„Wydatki kwalifikowalne w projekcie planowane są z uwzględnieniem zasad: (…)

3) maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c) związanych z miejscami noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych;”

W powyższych zapisach §4 jest mowa o głównych składowych projektu i w tym zakresie wydatków faktycznie zostało określone, że nie mogą one obejmować infrastruktury noclegowej. Nie oznacza to jednak, że w pozostałej części projektu takie wydatki nie mogą być ponoszone w zakresie określonym limitem 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dla zobrazowania podziału wydatków jakie mogą pojawić się w projekcie został przygotowany schemat, umieszczony w prezentacji (str. 28) i omawiany podczas spotkań informacyjnych. Jest on dostępny w http://popw.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach-popw/tworzenie-sieciowych-produktow-przez-msp-spotkanie-informacyjne-2

lub

http://popw.parp.gov.pl/attachments/article/38917/Prezentacja%20Poddzia%C5%82ania%201.3.2%20Tworzenie%20sieciowych%20produkt%C3%B3w%20przez%20M%C5%9AP.pdf