FAQ

Wpis
Opublikowano 31.05.2017

Pytanie

Czy kosztem kwalifikowanym będzie wytworzenie przez jednego z członków konsorcjum systemu teleinformatycznego składającego się z oprogramowania oraz sprzętu?

Odpowiedź

Przypominamy, że wszelkie wydatki kwalifikowalne ponoszone w ramach projektu muszą być ponoszone przy uwzględnieniu zapisów umowy o dofinansowanie, gdzie w § 17 ust. 1 i 7 wskazano odpowiednio:

1.         Beneficjent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych w zakresie, w jakim ustawa ta ma zastosowanie do Beneficjenta

7.         Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wydatków z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz do niedokonywania zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo.

Powyższe zapisy determinują konieczność zlecania wykonania zadań w projekcie z poszanowaniem Prawa zamówień publicznych - dla podmiotów zobligowanych do jego stosowania lub zasad konkurencyjności - dla pozostałych.

Biorąc pod uwagę powyższe zasady wytworzenie przez jednego z członków konsorcjum sytemu teleinformatycznego nie będzie kosztem kwalifikowalnym.