FAQ

Wpis
Opublikowano 31.05.2017

Pytanie

Co mamy rozumieć przez minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych? Czy do tych kosztów wlicza się VAT? Czy tylko część niedofinansowaną wydatku kwalifikowalnego?

 

Odpowiedź

 

Minimalny udział finansowy we wkładzie własnym w ramach kosztów kwalifikowalnych projektu 1% dla członka konsorcjum (30% dla Lidera konsorcjum) należy wyliczyć w odniesieniu do całkowitego kosztu kwalifikowalnego projektu.

Wkład własny danego konsorcjanta (Lidera konsorcjum) będzie różnicą pomiędzy ponoszonymi przez niego wydatkami kwalifikowalnymi w ramach projektu a wnioskowanym przez niego dofinansowaniem.

Posługując się przykładem wyliczeń dla członka konsorcjum:

Wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania 7 000 000,00 zł

Co daje kwotę 3 000 000,00 zł wkładu własnego ogółem dla projektu.

Aby spełniony został warunek minimalnego udziału finansowego w wysokości 1% przed danego konsorcjanta jego wkład własny powinien wynosić 3 000 000,00 * 1% = 30 000,00 zł.

Oznacza to również, że aby wkład własny konsorcjanta wynosił 30 000,00 zł to przy dofinansowaniu na poziomie 70% jego inwestycja powinna opiewać na kwotę minimum 100 000,00 zł.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów ust. 11 podatek VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym.