FAQ

Wpis
Opublikowano 31.05.2017

Pytanie

W ramach projektu POPW 1.3.2. planujemy realizację inwestycji, której jednym z elementów miałaby być oferta polegająca na stworzeniu centrum win z polskich winnic tj. prezentacja oferty polskich producentów win połączona z degustacją win. Czy taki element szerszego projektu kwalifikuje się do dofinansowania, czy będzie on jednak rozpatrywany jako działalność wykluczona w myśl zapisu regulaminu konkursu, §4 Przedmiot konkursu ust. 17:„Pomoc nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w § 4 oraz § 20 rozporządzenia.”

§ 4 ust. 4 ww. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 mówi, że:

„Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie:

1) produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych;

2) produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych;

3) obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;

4) gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;

5) produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów.”

Odpowiedź

Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie §4 oraz §20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”.

W opisanym w pytaniu przypadku nie ma możliwości realizacji w ramach poddziałania 1.3.2 POPW projektu obejmującego działalność wykluczoną, tym samym nie ma możliwości finansowania kosztów centrum win z polskich winnic.