FAQ

Wpis
Opublikowano 08.06.2017

Pytanie

Nasze konsorcjum chce w ramach projektu stworzyć własną aplikację. Rozumiem, że musimy uwzględnić taki wydatek w kosztach nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu?
W regulaminie znajduje się zapis, iż wartości te:
-będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, przedsiębiorcy otrzymującego pomoc;
-będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.
Jak zatem rozwiązać ten problem? Aplikacja ta będzie wykorzystywana przez wszystkich konsorcjantów i każdy poniesie koszt związany z aplikacją. Czy wobec tego nie będzie to niezgodne z zapisami, które znajdują się w regulaminie działania?

Odpowiedź

Biorąc pod uwagę zapisy Regulaminu konkursu wspomniane w pytaniu, koszty utworzenia aplikacji powinny zostać rozdzielone na wszystkich członków konsorcjum zamierzających korzystać z aplikacji i jednocześnie udział w tej wartości niematerialnej i prawnej będzie stanowił składnik aktywów każdego z przedsiębiorcy na zasadzie współwłasności. Takie rozwiązanie nie pozostaje w sprzeczności z wymogiem wykorzystywania wartości niematerialnej i prawnej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu otrzymującego wsparcie z racji tego, że wsparcie zostanie przekazane każdemu z podmiotów.