FAQ

Wpis
Opublikowano 08.06.2017

Pytanie

Proszę o informację jakich formalności musi dopełnić konsorcjant, który chce zakwalifikować koszty zakupu budynku (w limicie do 10% kosztów kwalifikowanych). Rozumiem, że we wniosku należy wskazać konkretną lokalizację nieruchomości, czy w związku z tym konsorcjant powinien posiadać dokumenty takie jak wycena obiektu i umowa przedwstępna? Wnioskodawca chciałby uniknąć sytuacji, w której projekt zostanie uznany za rozpoczęty przed złożeniem wniosku, a jednocześnie dopełnić wszelkich formalności koniecznych dla uzyskania kwalifikowalności wydatku.

Odpowiedź

Na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie nie ma obowiązku przedstawiania dokumentów wskazanych w pytaniu. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku o dofinansowanie miejsc realizacji projektu (głównej oraz pozostałych). Sposób określenia i ich wskazania został opisany w Załączniku do Regulaminu konkursu nr 3 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie cz. VII. Miejsce realizacji projektu.
W części tej należy również określić tytuł prawny do nieruchomości, w której projekt będzie zlokalizowany. Będą to np. własność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, najem, itp.). Dodatkowo należy wskazać czy i w jaki sposób prawo do nieruchomości jest ograniczone (czasowo, na rzecz innego podmiotu, itp.). Jeżeli nabycie nieruchomości jest planowane w trakcie realizacji projektu, określić należy planowany do uzyskania status prawny nieruchomości oraz planowany termin uzyskania, w której zlokalizowany będzie projekt. Jeżeli zawarta została umowa przedwstępna kupna nieruchomości również należy taka informacje wskazać we wniosku o dofinansowanie.

Należy również podkreślić, że zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w Rozdział 15 Pomoc publiczna, pkt. 4: „Projekty objęte pomocą publiczną muszą spełniać tzw. efekt zachęty tzn. warunkiem udzielenia dofinansowania stanowiącego pomoc publiczną jest złożenie przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu”. Jednocześnie w pkt 7 wskazano: Za rozpoczęcie realizacji projektu nie uważa się zakupu gruntów, prac przygotowawczych do realizacji projektu, w tym w szczególności uzyskania zezwoleń, przeprowadzenia studium wykonalności oraz działań związanych z wyborem wykonawcy (np. przygotowanie dokumentacji związanej z wyborem wykonawcy).(...)
Powyższy katalog nie obejmuje zakupu budynku. W celu oceny czy działania związane z zakupem budynku stanowią rozpoczęcie realizacji projektu należy ocenić, czy podjęto zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna. W celu dokonania tej oceny można posłużyć się analogicznie wykładnią wskazaną w pkt 8 wspomnianych wytycznych dla urządzeń. Za rozpoczęcie projektu należałoby wtedy uznać podpisanie umowy na zakup budynku, albo wpłatę zaliczki lub zadatku. Jednakże samo podpisanie listów intencyjnych lub zawarcie umów warunkowych (które nie przesądzają o zakupie i nie wiążą się z zadatkiem lub zaliczką) nie jest uważane za rozpoczęcie projektu.

Dokumenty dotyczące poniesienia kosztów, ich wyceny będą wymagane do przedstawienia na etapie składania wniosków o płatność i zostały określone w zapisach Załącznika do Regulaminu konkursu nr 6 Wzór umowy o dofinansowanie projektu § 11. Wypłata dofinansowania, ust. 6:
Do wniosku o płatność, za wyjątkiem wniosku o zaliczkę, Beneficjent zobowiązany jest załączyć:
3) w przypadku nabycia prawa własności budynku lub budowli:
a) opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej budynku lub budowli określonej na dzień nabycia,
b) oświadczenie podmiotu zbywającego, że w okresie 10 lat poprzedzających datę zakupu budynek lub budowla nie były współfinansowane z pomocy Unii Europejskiej lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,
c) opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami Projektu objętego dofinansowaniem lub określającej zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń.