FAQ

Wpis
Opublikowano 08.06.2017

Pytanie

Czy zakup licencji/ wzoru użytkowego od jednego z członków konsorcjum przez pozostałych członków konsorcjum będzie kosztem kwalifikowalnym - jest to jeden z elementów innowacyjności produktu sieciowego. Czy zakup znaku towarowego/logo od jednego z członków konsorcjum przez pozostałych członków konsorcjum będzie kosztem kwalifikowalnym?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami wzoru umowy § 17 ust. 7 „Beneficjent zobowiązuje się do ponoszenia wydatków z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości oraz do niedokonywania zakupów towarów i usług od podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub osobowo.” Jednocześnie w § 4 ust. 3 i 4 wskazano, że:
„3. Beneficjent nie może dokonać zakupu towarów lub usług od członka konsorcjum.
4. Beneficjent zapewnia, że członkowie konsorcjum nie będą dokonywać zakupu towarów lub usług od innego członka konsorcjum.”
Powyższe oznacza, że niemożliwe jest dokonywanie zakupu od członków konsorcjum lub podmiotów powiązanych – nie tylko z członkiem konsorcjum dokonującym zakupu, ale z którymkolwiek podmiotem wchodzącym w skład konsorcjum.