FAQ

Wpis
Opublikowano 08.06.2017

Pytanie

Czy nakłady na rozwój produkcji wyrobów gotowych/ półfabrykatów przez jednego z członków konsorcjum, które to produkty byłyby oferowane w ramach produktu sieciowego i sprzedawane także przez pozostałych członków konsorcjum będą kosztem kwalifikowalnym? - byłyby to np. maszyny produkcyjne i do pakowania wyrobów.

Odpowiedź

 

Katalog wydatków kwalifikowalnych został wskazany w Regulaminie konkursu §5 Zasady finansowania projektów, należy do nich m.in. zgodnie z ust. 3 lit. b nabycie środków trwałych. Niemniej jednak, oprócz kwalifikacji rodzajowej należy spełnić pozostałe wymogi zawarte w kryterium „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.” Ocenie podlega również czy wydatki są uzasadnione i racjonalne w odniesieniu do zaplanowanych przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Działania zaplanowane w ramach projektu są odpowiednie do skali i rodzaju działalności wnioskodawcy oraz członków konsorcjum.
Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne dla osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i bezpośrednio związane z realizacją działań w nim przewidzianych. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku. Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone. Ponadto należy dokonać analizy niniejszej sytuacji w kontekście możliwości spełnienia kryterium merytorycznego nr 2 „Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE nr 651/2014”.
W przypadku każdego z członków konsorcjum ponoszącego wydatki w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej musi zostać spełniony warunek dotyczący inwestycji początkowej. Co najmniej jedna z realizowanych w ramach projektu inwestycji początkowych musi mieć formę opisaną w §4 ust. 1 pkt 1 lit. a lub c Regulaminu konkursu.