FAQ

Wpis
Opublikowano 08.06.2017

Pytanie

Obecnie pracujemy nad koncepcją projektu w ramach Poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP i chciałbym zadać ogólne pytanie - czy przedmiotem projektu mogą być środki transportu, a konkretnie samochody z napędem wyłącznie elektrycznym? W ramach projektu zaplanowalibyśmy m.in. zakup tego typu samochodów. Wiem, że we wcześniejszej perspektywie tego typu zakupy nie były dopuszczalne, jednak obecne wytyczne dot. kwalifikowalności wydatków nie mówią o braku możliwości ponoszenia wydatków na tego typu środki transportu. Proszę więc o potwierdzenie - czy tego typu koszty mogą być ponoszone w ramach niniejszego projektu?

Odpowiedź

Wydatek taki może być wydatkiem kwalifikowalnym jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

a) Zgodnie z art. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury. Zgodnie z art. 2 pkt 45 rozporządzenia nr 651/2014, transport oznacza transport pasażerski powietrzny, morski, drogowy lub kolejowy i wodny śródlądowy lub towarowy transport zarobkowy. Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie §4 oraz §20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

b) Wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.