FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Wnioskodawca obecnie świadczy usługi medyczne w obiekcie wynajmowanym. W ramach projektu planuje wdrożenie nowych usług medycznych. Jednakże ich wdrożenie wiązało się będzie na istotną ingerencję w budynek (m.in. burzenie ścian, stawianie nowych ścianek działowych, wymiana instalacji elektrycznej, wykuwanie nowych drzwi).
Właściciel wynajmowanego budynku nie wyraża zgody na takie zmiany, a ich wdrożenie jest konieczne dla wdrożenia nowych usług (obecny obiekt nie jest przystosowany do ich świadczenia). Z tego względu jedyną możliwością jest zakup tej nieruchomości i dokonywanie już we własnym obiekcie zmian.
W odniesieniu do powyższego proszę o odpowiedzi na poniższe pytania:
a) czy kosztem kwalifikowanym możliwy jest zakup obecnie wynajmowanej nieruchomości (gdyż właściciel wynajmowanej nieruchomości nie wyraża zgody na zmiany budynku konieczne do wdrożenia nowych usług)
b) czy ewentualny koszt kwalifikowany stanowił będzie zakup całego obiektu czy jedynie tej części, gdzie świadczone będą nowe usługi?

Odpowiedź

 

W opisanej sytuacji należy zwrócić przede wszystkim uwagę, że planowane do wykonania prace, polegające na przebudowie budynku, jeżeli wiążą się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub podlegają obowiązkowi dokonania zgłoszenia o zamiarze wykonania robót budowlanych to niezależnie od tego, czy budynek zostanie zakupiony czy też nie do wniosku o dofinansowanie należy załączyć odpowiednio co najmniej zawiadomienie o wszczęciu postępowania w spawie wydania pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

Niezależnie jednak od powyższego zakup nieruchomości może zostać uznany za kwalifikowalny jeżeli jest niezbędny do realizacji projektu, ale tylko w zakresie w jakim będzie służył realizacji projektu. W pozostałym zakresie wydatek będzie niekwalifikowalny. Należy przy tym również pamiętać, że w takiej sytuacji musi istnieć możliwość jasnego oddzielenia kosztów części nieruchomości, która będzie służyła realizacji projektu od kosztów pozostałej części nieruchomości. Poza tym koszty zakupu nieruchomości, podlegają ograniczeniu kwalifikowalności do 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (§5 ust. 3 pkt 1 lit a Regulaminu konkursu).