FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Czy za kwalifikowalny uznaje się dokonanie zakupu mobilnych tj. niezwiązanych z gruntem obserwatoriów przyrody (pływające zarejestrowane jako tratwy, stojące na gruncie jako obiekty małej infrastruktury turystycznej lub tymczasowe obiekty) wraz z wyposażeniem do rejestracji elektronicznej otoczenia tj. kamery, noktowizory oraz wyposażenie związane z uprawianiem turystyki aktywnej tj. elektryczne rowery, pontony?
Czy za kwalifikowalny uznaje się zakup mobilnych punktów przetwarzania lub przygotowania i sprzedaży żywności w szczególności żywności tradycyjnej (tzw. foodtrucków)?

Odpowiedź

 

Do kosztów kwalifikowanych zalicza się zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu §5 Zasady finansowania projektów, ust. 3, pkt. 1 b)

„nabycie albo wytworzenie środków trwałych, innych niż w lit. a, w tym w szczególności:

- niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych obiektów,

- infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery);”

Przy czym należy pamiętać, iż wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.