FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Jednym z kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu są koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących produktu sieciowego. Proszę o informację w jakim okresie mogą być one ponoszone: czy tylko we wskazanym okresie realizacji projektu, np. po zakończeniu działań inwestycyjnych i uruchomieniu produktu sieciowego - max. 36 m-cy, czy również w okresie trwałości? Czy do kosztów działań informacyjno-promocyjnych można zaliczyć koszty organizacji promocyjnych imprez plenerowych/festynów itp.

Odpowiedź

 

Wydatki na działania promocyjno-informacyjnych dotyczących produktu sieciowego mogą być ponoszone tylko i wyłącznie w okresie realizacji projektu, jeżeli mają być wydatkami kwalifikowalnymi. Okres trwałości projektu jest to okres po jego realizacji, koszty takie w tym okresie mogą być ponoszone lecz nie podlegają współfinansowaniu.

Katalog wydatków na działania informacyjno-promocyjne nie został ograniczony, należy jednak mieć na uwadze, że wszelkie wydatki w ramach projektu powinny być uzasadnione i racjonalne w odniesieniu do zaplanowanych przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum działań i celów projektu oraz celów określonych dla poddziałania. Ponadto muszą zostać poniesione na zasadach określonych w Umowie o dofinansowanie.

Zgodnie z zapisami kryterium „Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione”:

Przez „uzasadnione” należy rozumieć, iż muszą być potrzebne dla osiągnięcia planowanych rezultatów projektu i bezpośrednio związane z realizacją działań w nim przewidzianych. Wnioskodawca jest zobowiązany wykazać w dokumentacji aplikacyjnej konieczność poniesienia każdego wydatku.

Przez „racjonalne” należy rozumieć, iż ich wysokość musi być dostosowana do zakresu zaplanowanych czynności. Nie mogą być zawyżone ani zaniżone.