FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Czy w sytuacji opisanej poniżej Wnioskodawca spełni Kryterium formalne 1. Wnioskodawca:, „Co najmniej 1 MŚP z 3 ponoszących najwyższe wydatki w ramach projektu to podmiot, który nie jest powiązany z pozostałą dwójką w myśl art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014 obejmującego przedsiębiorstwa rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu”. W ramach projektu planujemy złożenie wniosku o dofinansowanie przez konsorcjum składające się z 3 podmiotów (MŚP): Lider ponoszący najwyższe wydatki, Partner 1, Partner 2, w tym Partner 1 nie jest powiązany osobowo i kapitałowo z Liderem konsorcjum. Prezes zarządu Partnera 2 powiązany byłby osobowo poprzez powinowactwo pierwszego stopnia z prezesem zarządu Lidera konsorcjum (bycie synową), który nie zasiada w jej zarządzie, ani w organie jej nadzoru i nie ma żadnego wpływu na działanie spółki zarządzanej przez powinowatą pierwszego stopnia (synową). Dodatkowo nie występują powiązania na linii Lider – Partner 1 oraz Partner 1 – Partner 2.

Odpowiedź

 

Jeżeli, zgodnie z przedstawionymi informacjami pomiędzy Partnerem 1 a pozostałymi dwoma uczestnikami konsorcjum nie zachodzą relacje polegające na związaniu (w myśl art. 3 ust. 3 Załącznika I do Rozporządzenia 651/2014) to spełniony zostanie przytoczony w pytaniu warunek.