FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

W ramach projektu konsorcjant chciałby zakupić budynek z przeznaczeniem na pensjonat, jednak budynek ma obecnie charakter mieszkalny, czy procedura przekształcenia budynku w budynek usługowy powinna zostać przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

Odpowiedź

 

Zgodnie z kryterium formalnym – specyficznym nr 1 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę” członek konsorcjum powinien dysponować wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID). W tym kontekście, procedury formalno-prawne winny być zakończone w zakresie w jakim warunkują uzyskanie, niezbędnych z punktu widzenia wymogów konkursu, pozwoleń (np. pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych). Zatem, że jeżeli zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego obejmuje roboty budowlane znajduje zastosowanie wykładania art. 71 ust 6 Prawa budowlanego:
6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2–4.

Powyższe oznacza, że zmiana sposobu użytkowania może wiązać się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę i w takim przypadku należy przedłożyć wraz z wnioskiem o dofinansowanie co najmniej zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Jeżeli procedura jest objęta obowiązkiem zgłoszenia robót budowlanych, wtedy należy wraz z wnioskiem o dofinansowanie przedłożyć wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części spełniający wymogi art. 71 ust 6 pkt 2 Prawa budowlanego.
Jeżeli wnioskodawca zamierzałby wykonać niezbędne roboty budowlane umożliwiające zmianę sposobu użytkowania budynku, to nie jest to dozwolone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie ze względu na naruszenie efektu zachęty.