FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Planujemy inwestycje w samochody elektryczne przeznaczone na wynajem. W związku z nimi niezbędny będzie zakup stacji ładowania. Owe stacje wymagać będą jedynie przygotowania odpowiedniego przyłącza do energii elektrycznej, a sam ich montaż opierać się będzie jedynie na przymocowaniu do podłoża. Nie wiąże się to więc z żadnymi pracami budowlanymi, a stacje ładowania będzie można w sposób łatwy i szybki przenieść w zupełnie inne miejsce. Bazując na tym opisie - czy stacje ładowania mogą zostać uznane za mobilny środek trwały?

Odpowiedź

 

Z punktu widzenia kwalifikowalności wydatków znaczenie ma, by w przypadku m.in. zakupu środków trwałych miejsce realizacji projektu znajdowało się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej. W przypadku mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania. Warunki te zostały opisane w ramach kryterium formalnego – projekt nr 1 „Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.”
Biorąc pod uwagę przedstawiony zarys projektu oraz fakt, że stacje ładowania wiążą się z przygotowaniem przyłącza energii elektrycznej taki środek trwały powinien zostać uznany jako niemobilny, niezależnie od tego, że stacja może zostać przeniesiona w łatwy sposób w inne miejsce. Należy przy tym mieć na uwadze, że koncepcja projektu powinna być jasna i spójna, trudne w tym kontekście wydaje się uzasadnienie przenoszenia stacji zrealizowanej w ramach projektu w bliżej nieokreślone miejsca już po realizacji projektu.

Ponadto należy pamiętać, że w przypadku zakupu środków transportu wydatek taki może być wydatkiem kwalifikowalnym jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:

Zgodnie z art. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury. Zgodnie z art. 2 pkt 45 rozporządzenia nr 651/2014, transport oznacza transport pasażerski powietrzny, morski, drogowy lub kolejowy i wodny śródlądowy lub towarowy transport zarobkowy. Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie §4 oraz §20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.