FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Czy dokumentacją konkursową ograniczono liczbę miejscowości w ramach których mogą być umieszczone atrakcje? Czy są to co najmniej dwie bez górnego limitu? Czy lokalizacje w jakich ma być zrealizowany projekt również są ograniczone liczbowo? Czy np. mogą to być 3 lokalizacje w ramach jednego województwa? (np. Podkarpackiego) Czy atrakcje muszą być zlokalizowane w kilku województwach? Czy zarówno lokalizacje jak i konsorcjanci są ograniczeni poprzez 3 atrakcje/elementy? Tzn. czy musza to być 3 odrębne lokalizacje po jednej dla każdej z atrakcji i czy musi być w tym wypadku 3 konsorcjantów odpowiedzialnych za ich zrealizowanie? Czy mogą to być np. 3 atrakcje zrealizowane w  2 miejscach przez 4 konsorcjantów?

Odpowiedź

 

W Regulaminie konkursu, §4 Przedmiot konkursu ust. 6 określono, że:
„Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje / elementy pakietu / składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.”

Wskazany zapis dotyczy głównych części projektu i ogranicza ich lokalizację do maksymalnie 3 miejscowości. Mogą również wystąpić dodatkowe lokalizacje projektu związane z zadaniami uzupełniającymi główną składową  projektu.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że w przypadku realizacji projektu przebiegającej w kilku lokalizacjach, wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej.
W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania.