FAQ

Wpis
Opublikowano 26.06.2017

Pytanie

Wg wytycznych konkursu główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.
 Czy w takim wypadku dozwolony jest projekt X, który będzie realizowany łącznie na terenie:
- miejscowości A, w 2 lokalizacjach,
- miejscowości B, w 3 lokalizacjach,
- miejscowości C, w 1 lokalizacji.
Reasumując, projekt X będzie realizowany w 3 miejscowościach (A,B,C) ale w 6 lokalizacjach (w ramach wymienionych miejscowości).

Odpowiedź

W Regulaminie konkursu, §4 Przedmiot konkursu ust. 6 określono, że:
„Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje / elementy pakietu / składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.”

Wskazany zapis dotyczy głównych części projektu i ich lokalizacja została ograniczona do miejscowości i w takim zakresie będzie oceniana. Mogą również wystąpić dodatkowe lokalizacje projektu związane z zadaniami uzupełniającymi głównymi  projektu. Nawiązując do zadanego pytania to nie projekt a główne elementy projektu muszą być zlokalizowane w trzech miejscowościach. Projekt może być realizowany w większej liczbie miejscowości.

Dodatkowo zwracamy uwagę, że w przypadku realizacji projektu przebiegającej w kilku lokalizacjach, wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej.
W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania.