FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

W ramach projektu należy utworzyć min. 20 miejsc pracy i podać stan bazowy i docelowy. W przypadku gdy jeden z członków konsorcjum posiada dwie firmy: jedną małą np. 45 osób i drugą mirko np. 7 osób. W części formalnej (opis członków konsorcjum) zaznacza opcję, że jest przedsiębiorstwem średnim. W przypadku gdy w ramach projektu będzie brała udział jedna firma - ta mniejsza:

  • stan bazowy zatrudnienia mam wyliczyć 7 osób + np. 5 osób (nowe zatrudnienie) = 12 (stan docelowy) czy
  • mam wyliczyć skonsolidowane zatrudnienie tych podmiotów jako stan bazowy 52 osoby + 5 osób (nowe zatrudnienie) = 57 (stan docelowy)?

Odpowiedź

Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z obecnie obowiązującymi wymogami w poddziałaniu 1.3.2 w ramach projektu należy utworzyć minimum 10 miejsc pracy (kryteria wyboru projektów).

Zgodnie z zapisami instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie:

„W przypadku wskaźnika Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach określając wartość docelową wskaźnika wskazuje się nowe miejsca pracy (etaty) mierzone w ekwiwalencie pełnego czasu pracy (EPC, ang. FTE), przy czym etaty częściowe podlegają sumowaniu lecz nie są zaokrąglane do pełnych jednostek. (…)

Do określenia wartości docelowej ww. wskaźnika rezultatu (w tym wskaźników informacyjnych) należy przyjąć miejsca pracy, które:

- zostaną utworzone w przedsiębiorstwach u wnioskodawcy i członków konsorcjum w trakcie realizacji projektu lub do 12 miesięcy od jego zakończenia;

- będą bezpośrednią konsekwencją realizacji projektu, ale nie powstaną wyłącznie do jego wdrażania i nie zostaną zlikwidowane po jego zakończeniu - miejsce pracy musi zostać utrzymane co najmniej do zakończenia okresu trwałości projektu finansowanego ze środków POPW;

- zwiększą łączną liczbę istniejących etatów w przedsiębiorstwach u wnioskodawcy i członków konsorcjum – dla tego wskaźnika nie mają znaczenia sytuacje kiedy przesunięto pracowników w ramach przedsiębiorstwa u wnioskodawcy i członków konsorcjum, bądź pomiędzy przedsiębiorstwami na stanowisko związane z projektem i nie zwiększono łącznej liczby pracowników u wnioskodawcy i członków konsorcjum;

- dotyczą zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie dotyczą umów o dzieło i umów zlecenie).”

 

Podsumowując powyższe należy przyjąć, że wzrost zatrudnienia będzie badany w stosunku do podmiotu, który jest zaangażowany w realizację projektu jako członek bądź lider konsorcjum. Do wartości wskaźnika nie należy uwzględniać wartości zatrudnienia podmiotów innych, nawet jeżeli te podmioty są powiązane z liderem/członkiem konsorcjum. Właściwym sposobem wyliczenia wskaźnika będzie więc pierwszy przykład wskazany w pytaniu. Należy przy tym mieć na uwadze pozostałe zapisy Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie.