FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

W ramach projektu planujemy wynająć nieruchomość zabudowaną jako miejsce realizacji projektu. Na dzień składania wniosku będziemy dysponować warunkową umową najmu/dzierżawy nieruchomości na okres minimum 6 lat tj. realizacji i trwałości projektu. Nieruchomość wymaga przeprowadzenia niezbędnych prac remontowo-modernizacyjnych - dostosowania obiektu do prowadzenia działalności, będzie to inwestycja w obcym środku trwałym. Planowane prace remontowo-modernizacyjne wymagają decyzji administracyjnych m.in pozwolenia/ zgłoszenia budowlanego. Na dzień składania wniosku dysponować będziemy wskazanymi dokumentami administracyjnymi, jednak wystawionymi na właściciela nieruchomości, nie na Wnioskodawcę. Czy w związku z tym koszty związane z pracami remontowo-modernizacyjnymi zostaną uznane za koszty kwalifikowane ? Czy projekt spełni kryterium formalne- specyficzne tj. Dysponowanie pozwoleniem na budowę, jeżeli to pozwolenie nie będzie wystawione na Wnioskodawcę ? Proszę o informację jakie istnieje możliwe rozwiązanie takiej sytuacji, jaką umowę zawrzeć z wynajmującym, aby móc realizować projekt przy takich założeniach ?

Odpowiedź

Co do zasady pozwolenie na budowę powinno zostać wydane na wnioskodawcę nie na właściciela nieruchomości. Podobnie zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. W opisanej sytuacji:

  1. To wnioskodawca a nie właściciel może wystąpić do organu o wydanie pozwolenia na budowę  lub dokonać zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych na podstawie zawartej umowy z właścicielem nieruchomości.
  2. Jeżeli pozwolenia na budowę zostało już wydane, możliwe jest rozpoczęcie procedury przeniesienia pozwolenia na budowę na wnioskodawcę. Do wniosku należy załączyć w takim przypadku dokumenty potwierdzające wszczęcie postępowania o przeniesieniu pozwolenia na budowę.