FAQ

Wpis
Opublikowano 21.07.2017

Pytanie

Jak rozumieć 3 atrakcje mające stanowić główny element projektu, czy są to np. 3 takie same obiekty, parki, jakieś elementy infrastruktury, czy są to 3 różne obiekty tworzące razem produkt sieciowy? Czy też jako atrakcje mamy rozumieć same usługi, rozwiązania IT itp., które będą w ramach obiektu wdrożone? Jeśli mają to być zastosowane usługi, to mają być to trzy te same usługi w 3 różnych lokalizacjach, czy w każdej z nich powinna być to inna usługa?

Odpowiedź

„3 atrakcje” mające stanowić główny element projektu należy rozumieć przez pryzmat zapisów, którymi posługuje się dokumentacja konkursowa i które określają wymogi co do tego obszaru. Zgodnie z Regulaminem konkursu:

produkt sieciowy stanowi gotową do sprzedaży, spakietyzowaną ofertę opartą o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny wyróżnik (markę) produktu;

oraz

„Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą  obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.

Należy zauważyć, że dokumentacja konkursowa nie zawiera bezpośredniej definicji „atrakcji/elementów”. Atrakcja/element, który będzie częścią oferowanego pakietu (jego składową) musi być przedmiotem wsparcia, stąd wykluczone są wszelkie atrakcje np. krajobrazu, w które de facto nie inwestuje się w ramach projektu. Ponadto atrakcja/element musi stanowić podstawę do tworzenia produktu sieciowego i nie może obejmować infrastruktury noclegowej.

Podsumowując, dokumentacja konkursowa wskazuje jedynie ogólne ramy, w które główne atrakcja/element powinny się wpisać, nie narzuca jednak co tą atrakcją/elementem powinno być. To jak zostanie określona atrakcja/element będzie w dużej mierze uwarunkowane od specyfiki i pomysłu na projekt. Może być to zarówno element infrastruktury jak i swego rodzaju nie fizyczny wyróżnik projektu, z którymi będą związane konkretne wydatki, przy czym spełnienie poniższych warunków jest obligatoryjne i powinno być jasne z punktu widzenia przedstawionego pomysłu na projekt:

- minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych,

- niezbędne jest wskazanie nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych projektu, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.