FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Wnioskodawca przystępuje do realizacji projektu jako przedsiębiorstwo średnie. Posiada dwa powiązane ze sobą przedsiębiorstwa: pierwsze, będące uczestnikiem projektu jest przedsiębiorstwem małym, drugie z powiązanych przedsiębiorstw generuje większość zatrudnienia, powodując uznanie go za przedsiębiorstwo średnie. W trakcie realizacji projektu nastąpi zmiana właściciela (sprzedaż) przedsiębiorstwa średniego powodując spadek zatrudnienia u Wnioskodawcy, a tym samym wejście w pułap przedsiębiorstwa małego.
1: Czy ze względu na zmianę poziomu zatrudnienia, która ma charakter trwały i nietymczasowy, Wnioskodawca bez względu na poziom zatrudnienia z lat poprzednich stanie się przedsiębiorcą małym (wraz z momentem zbycia powiązanego przedsiębiorstwa)?
2: Jakie konsekwencje niesie ze sobą zmiana statusu przedsiębiorstwa ze średniego na małe w trakcie realizacji projektu (po podpisaniu umowy z PARP). Czy może to mieć wpływ na zmianę poziomu dofinansowania w projekcie?

Odpowiedź

 

Badanie statusu MŚP, w celu spełnienia warunku określonego w kryterium formalnym – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania.” odbywa się ostatecznie na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie, gdzie określony status jest decydujący jeżeli chodzi o zakwalifikowanie podmiotu do kategorii MŚP.
Nie ma znaczenia, że w trakcie realizacji projektu nastąpi zmiana właściciela (sprzedaż) przedsiębiorstwa średniego (przedsiębiorstwa powiązanego nie będącego członkiem konsorcjum) powodując spadek zatrudnienia u Wnioskodawcy, a tym samym zmianę jego statusu.