FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Czy jeden podmiot może uczestniczyć w dwóch konsorcjach ? Czy jako partner (nie lider) w jednym konsorcjum może uczestniczyć w innym konsorcjum (też jako partner) mając na uwadze, że każdy z projektów dotyczy innego produktu sieciowego i w każdym z tych projektów podmiot będzie ponosić inne koszty?

Odpowiedź

 

Tak. W Regulaminie konkursu brak jest zapisów zakazujących występowania jednego podmiotu w konsorcjach wnioskujących o dofinasowanie dwóch lub więcej projektów.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji analizie podlegać będzie m.in.:
1. czy podmiot wykazuje zdolność do sfinansowania zaplanowanych działań (wkład własny, płynność finansowa; wykorzystanie pomocy de minimis),
2. czy zakres zadań przedsiębiorcy nie jest taki sam w projektach (np. wskazanie budowy jednej, tej samej restauracji jako składowej w różnych projektach),
3. innowacyjność produktu sieciowego w różnych projektach,
4. możliwość utworzenia i utrzymania deklarowanych miejsc pracy przez przedsiębiorcę,
5. opłacalność projektów, w których podmiot występuje,
6. przygotowanie do realizacji projektów (ryzyka, wykorzystywane zasoby techniczne i kadrowe),
7. stabilność współpracy w ramach konsorcjów.