FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Czy w ramach 1.3.2 jest dopuszczalny zakup jednostki pływającej – z grupy 773 zgodnie z Ewidencją Księgową. Służyłaby ona do świadczenia usługi turystycznej.

Odpowiedź

 

Zgodnie z Regulaminem konkursu §5 ust. 3 pkt 1 lit. b za kwalifikowalne uznaje się nabycie środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu. Niemniej jednak w opisanej sytuacji, badaniu będzie podlegało również czy przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.
Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie § 4 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Weryfikacja w zakresie przedmiotu projektu szczegółowo została opisana w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie część VIII. Klasyfikacja projektu, pola „Numer kodu PKD działalności, której dotyczy projekt” oraz „Opis rodzaju działalności”.
Rozporządzenie nr 651/2014 określa działalności, w których nie jest możliwe udzielanie pomocy w określonych obszarach działalności, w tym m.in. działalności w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury.
Kryterium rozpatrywane jest nie tylko z punktu widzenia PKD projektu, ale działalności, którą w związku z projektem mają zamiar prowadzić poszczególni konsorcjanci.