FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Wnioskodawca dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę, wydanym 27 miesięcy temu. Ponieważ pozwolenie jest ważne 2 lata, Wnioskodawca celem zapobieżenia utracie ważności pozwolenia rozpoczął działania przygotowawcze oraz zagospodarował teren budowy. Działania te znalazły odzwierciedlenie w zapisach w dzienniku budowy. Faktyczne działania budowlane nie zostały rozpoczęte tj. przysłowiowa łopata nie została wbita. Czy w odniesieniu do działania 1.3.2 POPW ww. działania (działania przygotowawcze oraz zagospodarował teren budowy) potwierdzone wpisem w dzienniku budowy pozwalają na zakwalifikowanie kosztów budowy budynku jako wydatek kwalifikowany?

Odpowiedź

 

Definicja rozpoczęcia budowy oraz rodzaje czynności uznawanych za prace przygotowawcze są określone w Art. 41 Prawa budowlanego (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn. zm.). Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 1 w powiązaniu z art. 3 pkt 7 Prawa budowlanego m.in. roboty polegające na wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie oraz wykonaniu niwelacji terenu stanowią rozpoczęcie budowy.
Jednocześnie zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 w Rozdział 15 Pomoc publiczna, w pkt. 5 mowa jest o tym, że: „Rozpoczęcie realizacji projektu objętego pomocą publiczną przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie lub w dniu złożenia wniosku dofinansowanie skutkuje uznaniem za niekwalifikowane wszystkich wydatków w ramach projektu. Jeśli realizacja projektu rozpocznie się przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, projekt w całości nie będzie kwalifikował się do pomocy.”
Punkt 6, 7 i 8 w Rozdziale 15 ww. Wytycznych precyzuje co należy rozumieć przez rozpoczęcie projektu.
W punkcie 6 wskazano, że:
„Przez rozpoczęcie prac w ramach realizowanego projektu rozumie się rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które sprawia, że inwestycja staje się nieodwracalna, zależnie od tego, co nastąpi najpierw.”