FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Wnioskodawca zamierza wybudować obiekt, który będzie miał 1000 m2. Ponadto wybudowany zostanie parking podziemny na 20 miejsc parkingowych (zgodnie z wydanymi warunkami zabudowy i pozwoleniem na budowę). Spośród tych 20 miejsc parkingowych: - 8 będzie dla pracowników (których zatrudnienie jest efektem realizacji projektu),- 6 będzie dla dostawców (produkt sieciowy będzie polegał na ciągłych dostawach produktów do przebadania, które po przebadania zostaną natychmiast zabrane z powrotem ze względu na swoją specyfikę),- 6 będzie przeznaczonych dla bezpośrednich Klientów (dla których bezpośrednio będą świadczone usługi w ramach produktu sieciowego). Proszę o informację czy koszty budowy parkingu podziemnego będą w całości kwalifikowane czy jedynie w części (a jeśli w części to w jakiej) - zgodnie z ww. informacjami.

Odpowiedź

Wydatki wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie oceniane są zgodnie z kryterium merytorycznym nr 5 „Wydatki są kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione.”
Jeśli wskazane w pytaniu wydatki są uzasadnione i racjonalne z punktu widzenia działań i celów projektu nie ma przeciwskazań, co do uznania ich jako kwalifikowalne.