FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Wnioskodawca dysponuje pozwoleniem na budowę na realizację budynku pod nazwą "budynek usługowo-biurowo-handlowy". Czy dopuszczalna jest sytuacja, w której Wnioskodawca złoży wniosek o dofinansowanie na wybudowanie budynku zgodnie z pozwoleniem na budowę tj. "budynek usługowo-biurowo-handlowy", a na etapie prac budowlanych dokona zmiany przeznaczenia budynku? Projekt budowlany dla "budynek usługowo-biurowo-handlowy" spełniał będzie wszystkie wymogi dla planowanej działalności przez Wnioskodawcę w ramach produktu sieciowego (lecznica weterynaryjna), zatem zmiany przeznaczenia budynku nie będzie wymagała istotnych zmian konstrukcyjnych w budynku (w rozumieniu prawa budowlanego).
Czy taki obiekt:
- będzie kosztem kwalifikowanym
- czy spełnione zostanie kryterium formalne- specyficzne nr 1 - dysponowaniem pozwoleniem na budowę.

Odpowiedź

 

Zgodnie z kryterium formalnym – specyficznym nr 1 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę” członek konsorcjum powinien dysponować wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych (np. zgłoszenie, ZRID). W tym kontekście, procedury formalno-prawne winny być zakończone w zakresie w jakim warunkują uzyskanie, niezbędnych z punktu widzenia wymogów konkursu, pozwoleń (np. pozwolenie na budowę, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych).
Zatem, jeżeli wspomniana zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego w przyszłości miałaby nastąpić po jego wybudowaniu i będzie obejmowała roboty budowlane znajduje zastosowanie wykładania art. 71 ust 6 Prawa budowlanego:
6. Jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga wykonania robót budowlanych:
1) objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę – rozstrzygnięcie w sprawie zmiany sposobu użytkowania następuje w decyzji o pozwoleniu na budowę;
2) objętych obowiązkiem zgłoszenia – do zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ust. 2–4.
Powyższe oznacza, że planowana zmiana sposobu użytkowania może wiązać się z koniecznością uzyskania pozwolenia na budowę lub być objęta obowiązkiem zgłoszenia robót budowlanych – wtedy kryterium „Dysponowanie pozwoleniem na budowę” nie zostanie spełnione.
Jeżeli wspomniana w pytaniu zmiana w zakresie użytkowania miałaby nastąpić na etapie realizacji obiektu budowlanego i związana byłaby z koniecznością uzyskania zmienionego pozwolenia na budowę do wniosku powinno zostać załączone zawiadomienie o wszczęciu procedury związanej ze zmianą pozwolenia na budowę.