FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

W ramach projektu zamierzamy, wraz z konsorcjantami zaoferować usługę sieciową polegającą na ofercie innowacyjnych wycieczek edukacyjnych. Produktem oferowanym w ramach konsorcjum firm będą wycieczki turystyczne po zbiornikach wodnych, w których elementem innowacyjnym jest interaktywny przewodnik, w który wyposażone będą elektryczne gokarty wodne, zakupione w ramach projektu. Nasze pytanie dotyczy kwalifikacji kosztu rzeczowego tzn. kosztu zakupu elektrycznych gokartów wodnych. Czy wycieczki na elektrycznych gokartach wodnych nie stanowią działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy? Czy zostanie to uznane za działalność w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury, pomimo, że są to produkty typowo rekreacyjne?

Odpowiedź

 

Nie ma możliwości udzielenia precyzyjnej odpowiedzi na tak zadane pytanie. Należy pamiętać, że projekty w ramach oceny weryfikowane są pod katem spełniania wszystkich przyjętych dla poddziałania kryteriów oceny projektów.
Wydatek związany z zakupem elektrycznych gokartów wodnych może być wydatkiem kwalifikowalnym jeżeli spełnione zostaną poniższe warunki:
a) Zgodnie z art. 13 lit. a rozporządzenia nr 651/2014, nie jest możliwe udzielanie regionalnej pomocy inwestycyjnej wspierającej działalność w sektorze transportu i związanej z nim infrastruktury. Zgodnie z art. 2 pkt 45 rozporządzenia nr 651/2014, transport oznacza transport pasażerski powietrzny, morski, drogowy lub kolejowy i wodny śródlądowy lub towarowy transport zarobkowy. Zgodnie z kryterium formalnym – projekt nr 2 „Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 1.3.2 POPW” weryfikacji podlegać będzie, czy przedmiot realizacji projektu może być wspierany w ramach przedmiotowego poddziałania, tj. czy nie stanowi działalności wykluczonej z możliwości uzyskania pomocy na podstawie §4 oraz §20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
b) Wydatkami kwalifikowalnymi do objęcia wsparciem są tylko takie wydatki, które są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, są bezpośrednio związane z projektem. Wydatki planowane do poniesienia w ramach projektu i przewidziane do objęcia wsparciem muszą być kwalifikowalne, racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu.