FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Mam pytanie odnośnie regulaminu konkursu poddziałanie 1.3.2 „Tworzenie sieciowych produktów przez MSP”.
Par. 4, pkt 6 Regulaminu głosi, iż „Dofinansowane projekty muszą być skupione wokół nie więcej niż trzech głównych atrakcji/elementów pakietu/składowych, będących przedmiotem wsparcia w ramach projektu, stanowiących podstawę do tworzenia produktu sieciowego, które nie mogą obejmować infrastruktury noclegowej. Główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu muszą być zlokalizowane w maksymalnie 3 miejscowościach.” Jednocześnie pkt 11 tego samego paragrafu głosi, iż „ O dofinansowanie w ramach poddziałania mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców(…)”. Czy w świetle powyższych zapisów dopuszczalny jest projekt, w którym:
a) główna siedziba/główny pakiet oferowanych usług będzie znajdował się w jednej miejscowości (będzie to lider konsorcjum)
b) w konsorcjum będzie uczestniczyło ok. 20 podmiotów (firm) oferujących ów nowy pakiet usług lokalnie, lecz w zmniejszonym, ograniczonym zakresie
c) wszystkie w/w lokalizacje (lider oraz pozostali uczestnicy konsorcjum) znajdować się będą w województwach Polski Wsch. (wymienionych w Regulaminie konkursu).
Konkretnie:
Ad. a) Lider konsorcjum - firma usytuowana w dużym mieście Polski Wsch. - będzie stanowił centrum projektu, koordynującym pracę pozostałych firm-uczestników konsorcjum oraz będzie oferował najbogatszy (tzn. pełen) pakiet usług będących przedmiotem projektu sieciowania (sprzedaż innowacyjnych produktów leczniczych oraz centrum doradztwa dla klientów)
Ad. b) pozostali uczestnicy konsorcjum – mniejsze firmy lokalne, usytuowane w różnych miejscowościach Polski Wsch. – będą lokalnym centrum sprzedaży innowacyjnych produktów, lecz nie będą oferowały pełnego pakietu usług dodatkowych (tj. doradczych, jak w przypadku lidera projektu).

Odpowiedź

 

Odpowiedź na zadane pytanie uzależniona jest od szczegółowej koncepcji planowanego do realizacji projektu, która nie jest określona w zadanym pytaniu.
Zacytowane na wstępie pytania fragmenty dokumentacji konkursowej nie pozostają ze sobą w sprzeczności. Pierwsza zasada dotyczy głównych „atrakcji/elementów” projektu, które mogą być skupione maksymalnie w 3 miejscowościach. Wiec niezależnie od tego jak wielu konsorcjantów będzie realizowało wspólnie projekt (nie mniej niż trzech), spełnienie warunku uzależnione będzie od określenia głównej/głównych części projektu i powiązaniu ich z konkretnymi miejscowościami i przypisaniu do nich kosztów projektu.
Dodatkowo kryteria nakładają w tym obszarze dodatkowe warunki tj.
- minimalny udział wydatków inwestycyjnych związanych z maksymalnie 3 głównymi atrakcjami/elementami pakietu/składowymi, będącymi przedmiotem wsparcia w ramach projektu – 50% wszystkich kosztów kwalifikowalnych.
Należy przy tym zauważyć, że dokumentacja konkursowa nie zawiera bezpośredniej definicji „atrakcji/elementów pakietu/składowych”. Atrakcja/element, który będzie częścią oferowanego pakietu (jego składową) musi być przedmiotem wsparcia, stąd wykluczone są wszelkie atrakcje np. krajobrazu, w które de facto nie inwestuje się w ramach projektu. Ponadto atrakcja/element musi stanowić podstawę do tworzenia produktu sieciowego i nie może obejmować infrastruktury noclegowej.

Podsumowując, dokumentacja konkursowa wskazuje jedynie ogólne ramy, w które główne atrakcje/elementy pakietu/składowe projektu powinny się wpisać, nie narzuca jednak co tą atrakcją/elementem powinno być. To jak zostanie określone będzie w dużej mierze uwarunkowane od specyfiki i pomysłu na projekt.
Główna atrakcja/element pakietu/składowa projektu to wyróżniająca się pod względem wartości i funkcjonalności część inwestycyjna projektu stanowiąca podstawę tworzenia produktu sieciowego.