FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Czy pozwolenie na budowę jest wymagane na etapie składania wniosku o dofinansowanie, czy też można dzięki niemu dostać dodatkowe punkty w ocenie, ale nie jest wymagane przy składaniu ?

Odpowiedź

 

Na etapie składania wniosku o dofinansowanie, zgodnie z kryterium formalnym – specyficznym nr 1 „Dysponowanie pozwoleniem na budowę. (jeśli dotyczy)” wymagane jest dysponowanie wszystkimi pozwoleniami na budowę i/lub innymi dokumentami wymaganymi zgodnie z Prawem Budowlanym do rozpoczęcia robót budowlanych. Kryterium uznaje się za spełnione również w przypadku dysponowania zawiadomieniem o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ww. decyzji lub w zależności od sytuacji faktycznej zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
Posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę (lub prawomocnego zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych – w przypadku braku sprzeciwu organu po 30 dniach od zgłoszenia) premiowane jest dodatkowymi punktami podczas oceny merytorycznej projektu (kryterium merytoryczne nr 9 Przygotowanie do realizacji projektu), natomiast wymagane jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie (Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu, pkt 14).