FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Definicja produktu sieciowego wskazuje na obszar turystyczny. Czy też możliwe jest stworzenie produktu sieciowego, np. w branży spożywczej, jeśli wpisuje się jednocześnie w Inteligentne Specjalizacje 2 województw Polski Wschodniej? Czy składowe definicji produktu sieciowego można rozumieć rozłącznie, czy też musi on uwzględniać wszystkie elementy definicji, tj. musi być oparty o rozproszoną strukturę podmiotów, atrakcji, miejsc, obiektów, funkcjonujących jako jedna spójna koncepcja, posiadająca wspólny, wiodący wyróżnik (markę). Czy też wystarczy, jeśli wspólny produkt będzie oparty o rozproszoną strukturę podmiotów?

Odpowiedź

 

Poddziałanie nie ogranicza się do branży turystycznej. Wnioski mogą być z innych obszarów wpisujących się w katalog Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej (1. żywność i produkty rolno-spożywcze; 2. ekologia; 3. turystyka, medycyna, zdrowie; 4. Energetyka; 5. Technologie informacyjno-komunikacyjne; 6. Budownictwo ekologiczne; 7. Produkcja maszyn i urządzeń).
W związku z powyższym projekt może dotyczyć również branży spożywczej, przy uwzględnieniu działalności wykluczonych z możliwości otrzymania wsparcia (§4 oraz §20 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.)
Definicję produktu sieciowego można rozumieć rozłącznie. Wystarczy, jeśli wspólny produkt będzie oparty o rozproszoną strukturę podmiotów. Oczywiście przy spełnieniu pozostałych wymogów dotyczących produktu sieciowego.