FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

Regulamin konkursu zawiera następujący zapis: ,,12. Minimum 70% (liczbowo) członków konsorcjum (w tym wnioskodawca), musi udokumentować, że prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej. Wynik dla 70% liczony jest poprzez zaokrąglenie do pełnej liczby zgodnie z zasadami matematycznymi. W związku z tym czy:
1. Członkiem konsorcjum może zostać firma posiadająca siedzibę na terenie województwa lubelskiego, prowadząca działalność ponad rok ale aktualnie nie wykazująca przychodów? Firma została założona w styczniu 2016 r. i dotychczas działalność koncentrowała się na pozyskaniu odpowiednich partnerów branżowych oraz zapewnienia odpowiedniego miejsca / działki pod planowaną inwestycję związaną z budową zakładu (wymogi lokalizacyjne dotyczyły m.in. odpowiedniej ilości oraz jakości wody, która będzie wykorzystywana w procesie innowacyjnego przetwórstwa spożywczego)?
2. Członkiem konsorcjum może zostać firma posiadająca siedzibę na terenie województwa wielkopolskiego ale prowadząca swoja działalność na terenie województwa podkarpackiego (działalność polegająca na wynajmowaniu powierzchni magazynowej, świadczeniu usług doradczych oraz współpracy z jednostkami certyfikującymi uprawy) nie jest to jednak działalność / oddział wpisany do KRS ale faktyczne prowadzenie działalności firma posiada umowy dzierżawy biura wraz z zapleczem techniczno magazynowym. Firma ta współpracowałaby w ramach projektu z firmą opisaną w pytaniu nr. 1, która zlokalizowana jest na terenie województwa lubelskiego.
3. Czy w przypadku jeśli jedna z firm wchodzących w skład konsorcjum aktualnie posiada siedzibę na terenie województwa opolskiego ale planowo siedziba została już formalnie przeniesiona na teren województwa świętokrzyskiego mamy akt notarialny jednak zmiany nie są jeszcze ujawnione w KRS czy wystarczające będzie dołączenie wspomnianego aktu notarialnego aby firma formalnie mogła wejść w skład konsorcjum? Czy obowiązuje jedynie wpis w KRS?

Odpowiedź

 

Odnosząc się do poszczególnych części wyjaśniamy:
Ad. 1
Aby spełnić część kryterium formalnego – wnioskodawca nr 1 „Kwalifikowalność wnioskodawcy i członków konsorcjum w ramach poddziałania.” w zakresie „Minimum 70% (liczbowo) członków konsorcjum (w tym wnioskodawca), musi udokumentować, że prowadzi działalność gospodarczą co najmniej rok przed dniem złożenia wniosku, wykazując przychody z działalności gospodarczej.” należy wykazać spełnienie powyższego warunku. W przypadku konsorcjum składającego się z np. 3 podmiotów, to co najmniej 2 podmioty (w tym wnioskodawca) muszą spełnić powyższy warunek. Zatem jest możliwe wystąpienie wśród członków konsorcjum podmiotu, który nie wykazuje przychodów z dotychczasowej działalności, jednak nie może taki podmiot być liderem konsorcjum (wnioskodawcą).
Ad.2 i 3
Według zapisów Regulaminu konkursu o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.3.2 POPW mogą ubiegać się wyłącznie konsorcja składające się z co najmniej 3 przedsiębiorców (Lider konsorcjum – wnioskodawca oraz co najmniej 2 członków konsorcjum), gdzie każdy z nich jest MŚP prowadzącym działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
Zgodnie z kryteriami wyboru projektów (kryterium formalne – projekt nr 1 „Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej”) miejsce realizacji projektu musi znajdować się na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie).
Jeżeli realizacja projektu będzie przebiegała w kilku lokalizacjach wszystkie miejsca lokalizacji muszą znajdować się na terenie Polski Wschodniej.
W przypadku projektów polegających na zakupie mobilnych środków trwałych jako miejsce realizacji projektu uznaje się lokalizację siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum), w której środek został zaewidencjonowany i przekazany do użytkowania.
Biorąc powyższe pod uwagę, zwłaszcza w zakresie kwalifikowalności wydatków związanych z zakupem mobilnych środków trwałych, istotna będzie lokalizacja siedziby lub zakładu/oddziału wnioskodawcy (członka konsorcjum).
Zatem w przypadku planowania w ramach projektu zakupu mobilnych środków trwałych, należy potwierdzić możliwość zaewidencjonowania i przekazania ich do użytkowania na terenie Polski Wschodniej (Regulamin konkursu §4 Przedmiot konkursu, ust. 4).