FAQ

Wpis
Opublikowano 11.08.2017

Pytanie

W związku z procesem dotyczącym rozpatrzenia wniosku klienta o promesę kredytową proszę o informację w zakresie :
1) Czy wniosek o dofinansowanie projektu -ma obejmować całość zadania inwestycyjnego tj. Lidera Konsorcjum i Członków Konsorcjum ? czy tylko Lidera Konsorcjum i jego zakres inwestycji?
2) Czy Dotacja będzie jedna na całe zadanie inwestycyjne tj. na Lidera Konsorcjum i na wszystkich Członków ? czy na Lidera Konsorcjum , i na każdego Członka Konsorcjum oddzielnie ?
3) Czy Promesa kredytowa ma być jedna na całe zadanie tj. na Lidera Konsorcjum i na wszystkich Członków ? czy tylko na Lidera Konsorcjum , i na każdego Członka Konsorcjum oddzielnie?
4) Czy Lider Konsorcjum może przedstawić promesę kredytową na całość zadania inwestycyjnego , czy każdy z Członków Konsorcjum ma przedstawić promesy kredytowe na swój zakres inwestycji realizowanej w ramach konsorcjum?
5) Czy Wniosek o dofinansowanie powinien obejmować ocenę Lidera Konsorcjum i wszystkich Członków Konsorcjum ? czy tylko Lidera Konsorcjum?
6) Jaki jest wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w finansowaniu projektu -chodzi o środki własne Klienta ,nie pochodzące z kredytów , pożyczek?
7) Czy w przypadku finansowania w formie zaliczki -czy wymagana jest /będzie gwarancja bankowa zwrotu zaliczki?

Odpowiedź

Ad. 1
Wniosek o dofinansowanie projektu obejmuje cały projekt.
Ad. 2
Zgodnie z wzorem umowy o dofinansowanie projektu (Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu) dofinansowanie dotyczy całego projektu (nie jest możliwa sytuacja, że finansowanie zostanie przyznane tylko jednemu lub części członków konsorcjum). We wniosku i umowie znajdują się jednak szczegółowe informacje dotyczące zakresu zadań przypisanych do poszczególnych członków konsorcjum i wysokości dofinansowania zadań danego przedsiębiorcy.
Ad. 3
Zgodnie z kryterium merytorycznym nr 4 „Wnioskodawca i członkowie konsorcjum zapewniają finansowanie projektu.” ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum posiadają odpowiednie środki finansowe do sfinansowania swojej części wydatków w ramach projektu.
W przypadku finansowania projektu kredytem bankowym możliwość pozyskania przez wnioskodawcę oraz członków konsorcjum kredytu musi być uwiarygodniona promesą kredytową, sporządzoną na podstawie przeprowadzonej analizy finansowej.
W dokumentacji konkursowej nie wskazano, że promesa ma być jedna dla całego projektu, czy też oddzielnie w zakresie zaplanowanym u poszczególnych członków konsorcjum. Oba warianty są dopuszczalne.
Ad. 4
Nie ma w tym zakresie regulacji. Oba warianty są dopuszczalne. W pierwszym przypadku (gdy lider zabezpiecza kredyt w imieniu pozostałych członków konsorcjum) promesa kredytowa musi zawierać odpowiednie zapisy, które umożliwią przekazywanie środków, pochodzących z kredytu udzielanego liderowi, pozostałym członkom konsorcjum.
Ad. 5
Wniosek o dofinansowanie projektu obejmuje całość projektu i wszystkich konsorcjantów.
Ad. 6
Podczas oceny wniosków o dofinansowanie sprawdzane jest czy wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum posiadają odpowiednie środki finansowe do sfinansowania swojej części wydatków w ramach projektu, przy czym całość wkładu własnego może pochodzić z kredytu/pożyczki Wnioskodawca oraz członkowie konsorcjum muszą dysponować środkami finansowymi zapewniającymi płynną realizację projektu, z uwzględnieniem dofinansowania, na zapewnienie jego płynności finansowej.
Ad. 7
Zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu konkursu nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu, § 15. Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy zabezpieczenie w wysokości 10% dofinansowania jest wymagane bez względu na to, czy finansowanie projektu będzie odbywało się w formie zaliczki przekazywanej Beneficjentowi. Jeżeli zaliczka będzie w kwocie większej niż 10% dofinansowania – wymagane będzie odpowiednio wyższe zabezpieczenie. Forma zabezpieczenia została określona również w tym paragrafie umowy.