FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

W jaki sposób obliczyć 15% kosztów kwalifikowanych (na bazę noclegową) w sytuacji kiedy:
a) nabycie albo wytworzenie środków trwałych, innych niż w lit. a, w tym w szczególności:
- niezbędnego wyposażenia obiektów będących przedmiotem realizowanego projektu zapewniającego pełną funkcjonalność tych obiektów,
- infrastruktury towarzyszącej, m.in.: obiektów architektury ogrodowej, elementów użytkowych służących rekreacji i utrzymaniu porządku (np. kosze na śmieci, stojaki na rowery) wynoszą np. 10 mln PLN (2 konsorcjantów na 2 atrakcje),
b) nabycie robót i materiałów budowlanych np. 10 mln PLN ((2 konsorcjantów na 2 atrakcje),
c) wartości niematerialne i prawne (2%) czyli 400 tys. PLN,
d) koszty działań promocyjno-informacyjnych dotyczących sieciowego produktu, inne niż określone w Rozdziale 11 wytycznych POPW np. 500 tys. PLN,
e) opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu, w tym zakup usług o charakterze szkoleniowo-warsztatowym dla podmiotów realizujących przedsięwzięcie w zakresie przestrzegania tych standardów, a także wprowadzenia produktu na rynek; np. 1 mln PLN.
Wydatki wskazane w punktach "c", "d" oraz "e" dotyczą również - w sposób oczywisty - trzeciego konsorcjanta, który ma zapewnić zaplecze noclegowe niezbędne do świadczenia usług w ramach produktu sieciowego.

Czy 15% liczymy od kwot podanych w punktach od "a" do "e" (10 mln + 10 mln + 0,4 mln + 0,5 mln + 1 mln = 21 900 000 PLN x 15% = 3 285 000 PLN, czy wyłącznie w punktach a oraz b (10 mln + 10 mln = 20 mln x 15% = 3 mln)?

Odpowiedź

Maksymalny udział wydatków inwestycyjnych (rozliczanych na podstawie ust. 3 pkt 1 lit. a–c Regulaminu Konkursu) związanych z miejscami noclegowych nie może przekroczyć 15% wszystkich kosztów kwalifikowalnych. Z niniejszego zapisu wynika, że w celu wyliczenia właściwej kwoty posługujemy się całkowitymi wydatkami kwalifikowalnymi. W pytaniu posłużono się niewłaściwym wzorem.

Dla obliczenia maksymalnej wysokości kosztu kwalifikowalnego związanego z miejscami noclegowymi, należy posłużyć się następującą metodą:
a) zsumować wszystkie wydatki kwalifikowalne z wyjątkiem wydatków związanych z miejscami noclegowymi otrzymując wielkość „a”;
b) przyjąć za niewiadomą „x” wydatek kwalifikowalny ogółem, następnie;
c) wiedząc, że 85% wydatku kwalifikowalnego ogółem stanowi wydatek kwalifikowalny bez wydatków związanych z miejscami noclegowymi, obliczymy całkowity wydatek kwalifikowalny projektu „x”:
x = a/0,85 z czego najwyżej 15% może stanowić wydatek kwalifikowalny związany z miejscami noclegowymi.