FAQ

Wpis
Opublikowano 22.09.2017

Pytanie

Zwracam się z pytaniem dotyczącym interpretacji zapisu w regulaminie konkursu ogłoszonego w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Zgodnie z §5 Regulaminu konkursu do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in.: d) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej do 2% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: - będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, - będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, - będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, - będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu; Proszę o informację, czy w sytuacji gdy wnioskodawca planuje zlecić w ramach projektu opracowanie systemu informatycznego wraz z wykonaniem dedykowanej infrastruktury technicznej (która warunkuje korzystanie z oprogramowania) powyższy limit 2% ma zastosowanie wyłącznie dla samego oprogramowania, czy też należy wziąć pod uwagę koszty całości (stworzenie oprogramowania i budowa nowej infrastruktury).

Odpowiedź

Wartości niematerialne i prawne, w kontekście istniejących limitów należy w tym przypadku oszacować, w zależności jak będą zarejestrowane w firmie tj. jako wartości niematerialne i prawne lub środki trwałe. Odpowiedniej kwalifikacji należy dokonać zgodnie z Ustawą o rachunkowości.